Energie in Nederland

Over Energie in Nederland

Over het initiatief

De informatie op Energie in Nederland heeft als doel het gesprek over energie en energiebeleid te vergemakkelijken door openbare gegevens over het energiesysteem aantrekkelijk vorm te geven en te communiceren.

Jaarlijks publiceert EBN een jaaroverzicht met gegevens uit de Nederlandse energiebalans, emissies en andere energie gerelateerde gegevens. De cijfers hebben betrekking op het laatste jaar wat er door CBS beschikbaar is gesteld. In 2018 was 2016 het rapportagejaar.

In aanvulling hierop biedt de website Energie in Nederland een database waaruit feiten over energie zijn op te vragen, te downloaden en te delen. De cijfers zijn door CBS aangeleverd en worden jaarlijks geüpdatet.

Methodiek

Op verzoek van EBN heeft CBS Statline data gestructureerd voor gebruik in de jaarrapportage en op de website. Vervolgens heeft EBN door analyse en herstructurering van een deel van de data verdere verfijning aangebracht.

Op het jaaroverzicht 2018 zijn daarnaast twee grafieken toegevoegd; een grafiek over de kosteneffectiviteit van CO2 besparingsmaatregelen in 2030 en gegevens over het jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruik. De methodiek van analyse en bewerking is te vinden in de toelichting bij de datasets.

Datasets

Voor Energie in Nederland maakt EBN gebruik van openbare gegevens. Ten behoeve van transparantie stelt EBN de ruwe en bewerkte data hieronder beschikbaar.

Copyright

Het is toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de website of de jaarrapportage mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere websites.

Bij gebruik op enigerlei wijze van de inhoud van deze website wordt u geacht de juiste bronvermelding te hanteren. Ook mag bij het citeren van de inhoud niet de indruk worden gewekt dat EBN zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van het Nederlandse recht.

Disclaimer

EBN heeft bij het ontwikkelen van de website Energie in Nederland en de jaarrapportage de grootste zorg betracht en alle stappen ondernomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat alle informatie op het eerste moment van publicatie accuraat is. De informatie wordt bijgewerkt en aangepast als daar aanleiding toe is. EBN accepteert echter geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit eventuele fouten of omissies. Iedere bezoeker die gebruik maakt van deze informatie doet dit volledig voor eigen risico.

Daarnaast accepteert EBN geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid van de informatie op sites van andere organisaties waartoe met behulp van hyperlinks of embedded content vanaf deze website rechtstreeks toegang kan worden verkregen, noch kan EBN aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit gebruik van de hyperlinks.

EBN behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de website, waaronder deze toegangsvoorwaarden, te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en te updaten. Toegang tot en gebruik van de infographics vindt plaats onder de voorwaarden en bepalingen zoals hierboven aangegeven. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de infographics geeft u aan akkoord te gaan met bedoelde voorwaarden en bepalingen.

Contact

Voor vragen over deze website, neem contact op met EBN: communicatie@ebn.nl

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.